Parochie informatie H.Bernardus Ulicoten


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooms Katholieke Kerk H. Bernardus Ulicoten


Adres:
Dorpsstraat 44
5113TE Ulicoten
Tel. 5199220
Email adres: info@pastorie-ulicoten.nl

 

Pastoor/pastoraal team


Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl

Kapelaan J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com


Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209
email: gfennema@kpnmail.nl


Diaken J. Smies, tel. 013-5144174
email: diakenjsmies@home.nl


Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259
email: p.vermeulendekker@gmail.com


Parochiesecretariaat
Ons parochiesecretariaat, gevestigd in de sacristie, Dorpsstraat 44, 5113 TE, is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 013-5199220

Misintenties (10,50 euro) kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409

Website: www.parochie-ulicoten.nl

 

Parochiesecretariaat


Ons parochiesecretariaat, gevestigd in de sacristie, Dorpsstraat 44, 5113 TE

is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 013-5199220.

Misintenties (10,50 euro) kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409.

Website: www.parochie-ulicoten.nl

 


Sacramenten


Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87


Eerste Communie
Om het hele gebeuren rondom de Eerste Communie in goede banen te leiden heeft onze parochie een communiewerkgroep. Om de twee jaar is deze werkgroep actief. De werkgroep bestaat uit vier ouders van eerste communicanten. Om de twee jaar komen er twee nieuwe ouders in de werkgroep. De werkgroep heeft een overkoepelende functie. Ze zijn verantwoordelijk voor de werkgroepen die op een ouderavond worden samengesteld. Ze onderhouden het contact tussen parochie en school. Ze bepalen het thema van de vieringen en verzorgen de uitnodigingen. Het catechetisch gedeelte wordt op school aangeboden.
Kinderen die buiten Ulicoten op school zitten, kunnen zich het beste wenden tot Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87Vormsel
Om de twee jaar kunnen meisjes en jongens van groep 7 en 8 van de basisschool het H.Vormsel ontvangen. Ze worden voorbereid op de basisschool; ook zijn er bijeenkomsten met gastouders.
Kinderen die buiten Ulicoten op school zitten, kunnen zich het beste wenden tot Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87


Huwelijk en Jubilea
Graag ruim van te voren afspreken met Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87


Sacrament van de zieken
Wanneer u het sacrament van de zieken wilt ontvangen, kunt u contact (laten) opnemen met Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

 

Parochie informatie

Kerkelijke Vieringen

Ulicoten Parochie H.Bernardus:

Op Zondag om 9.30 uur
Bijzondere vieringen en afwijkende tijden:
zie "Ons Weekblad" en deze website.

Baarle-Nassau Parochie O.L.Vrouw van Bijstand:
Op Zaterdag om 19.00 uur
Op Maandag om 15.00 uur in Janshove.
Op Woensdag om 19.00 uur van 1 mei t/m september in de St. Salvatorkapel-Nijhoven

 

Chaam Parochie H.Antonius Abt:
Op Zondag om 11.00 uur

Elke 4e vrijdagdagmorgen om 9.30 uur in De Bogerd.

Gilze St. Petrus Banden:

Op zaterdag om 17.00 uur

 

Chaam Nederlandse Hervormde Gemeente:
Op Zondag om 10.00 uur

Alphen parochie H. Willibrordus:
Op zaterdag om 19.00 uur
Dinsdagmorgen om 9.30 uur in De Hoogt.

Riel parochie H.Antonius Abt:
Op zondag om 9.30 uur.
Donderdagmorgen om 9.30 uur in De Kosterei.

Baarle-Hertog Parochie St. Remigius:
Op Zaterdag om 17.30 uur
Op Zondag om 10.30 uur

Mortuarium
In het mortuarium te Baarle-Nassau kunnen de overledenen uit Baarle-Nassau en omstreken opgebaard worden, ongeacht hun geloofsovertuiging.De bezoektijden zijn in overleg met de begrafenisondernemer vast te stellen. De exploitatie is in handen van begrafenisonderneming Creemers, maar andere begrafenisondernemingen kunnen in overleg met de fa. Creemers ook van deze ruimte gebruik maken.

Contactpersoon: Monique Vinju

Uitvaartdienst
De gebruikelijke tijd voor een uitvaartdienst is op weekdagen om 10.30 uur. In overleg met de pastoor kan van deze tijd afgeweken worden bijvoorbeeld in verband met crematie.

Kerkhof
Het kerkhof is eigendom van de parochie. Elke inwoner van Ulicoten heeft recht om begraven te worden op ons kerkhof of, na crematie, op bijzetting van de asbus (urn) in de urnenmuur. Er zijn 5 mogelijkheden:

a. Een enkel graf.
b. Een dubbel graf.
c. Een reeds gereserveerd graf.
d. Een kindergraf.
e. Een urnenbewaarplaats.

Enkele weken na overlijden neemt de beheerder contact op met de familie. Er zal dan een graf/urnenakte worden opgemaakt en eventueel een vergunning worden afgegeven voor het plaatsen van een grafmonument of urnenplaat. Tevens ontvangt men dan een kerkhofreglement.

Tarieven:
De tarieven worden jaarlijks gepubliceerd in het Parochieblad.
Contactpersonen:
Kerkhofadministratie: Anny van Gorp, e-mail: a.v.gorp@aght.nl
p/a Dorpsstraat 44, tel: 5199636
Financiële administratie: Anny van Gorp, e-mail: a.v.gorp@aght.nll
p/a Dorpsstraat 44, tel: 5199636
Grafmaker: Ad van Tilburg
Dorpsstraat 42, tel: 5199810


Ziekenbezoek Pastores
De pastores willen graag degenen die langdurig ziek zijn -in ziekenhuis of thuis- bezoeken. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u contact opnemen met

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87


H.Communie thuisbrengen
Op de eerste Vrijdag van de maand kunnen mensen, die aan huis gebonden zijn, de H. Communie thuis ontvangen.
Op te geven bij diaken G. Fennema tel. 06-30948209 email: gfennema@kpnmail.nl

 

Parochieberichten
De parochieberichten vindt u wekelijks in "Ons Weekblad" en op deze website.

Misintenties
U kunt de misintenties opgeven op maandagmorgen van 9:15 uur tot 10:30 uur in de "sacristie" of rechtstreeks bij onze contactpersoon:

Marja Kusters
Beekdal 1, 5113 TN Ulicoten. Tel. 5199409 e-mail marjakusters@hetnet.nl


R.K. PAROCHIEBESTUUR
Het parochiebestuur houdt zich bezig met zowel financieel-zakelijke aangelegenheden als met het gehele parochiegebeuren (dus inclusief het pastoraat).De pastorale aktiviteiten zijn over vier aandachtsvelden verdeeld:

  1. liturgie
  2. diakonie
  3. kathechese
  4. parochie-opbouw
  5. organisatie

Als parochiebestuur staan we voor de parochie Ulicoten. Steeds meer zaken worden gezamenlijk met omliggende parochies besproken en georganiseerd. Hiervoor bestaat de regio Alphen, bestaande uit vijf parochies nl. Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Riel en Ulicoten. Regelmatig vindt overleg tussen deze parochies plaats in het pastoraal team, de Commissie Bestuurlijk Overleg en de Financiële Commissie. Het kerkgebouw is ook een aspect wat het parochiebestuur bezighoudt. We laten jaarlijks door Monumentenwacht een inspectie uitvoeren naar de technische staat. Op basis van hun bevindingen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan die zaken die het meest noodzakelijk zijn. Soms is de inzet van professionele bedrijven op dit gebied noodzakelijk, soms ook kunnen we met vrijwilligers veel bereiken, hetgeen de kosten beperkt.
Voor de toekomst van onze parochie zijn naast de vele vrijwilligers voldoende financiële middelen noodzakelijk. Voor alle bijdragen in onze parochie zowel in medewerking als in financiële vorm, is het parochiebestuur alle betrokkenen zeer erkentelijk

Het R.K. Parochiebestuur:

           


Parochiebijdrage
De parochiebijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor de parochie. In onze parochie hebben we als streefbedrag    101,00 per jaar. Onafhankelijk van dit streefbedrag bepaalt u zelf hetgeen u financieel aan de parochie wilt bijdragen. Elke bijdrage is welkom.
Bankrekeningnummer: NL13RABO0152301267

automatische afschrijvingen worden één keer per jaar of maandelijks verwerkt. Degenen die niet automatisch betalen krijgen een brief thuis met de vraag om bij te dragen.

Contactpersoon: Anny van Gorp e-mail: a.v.gorp@aght.nl
p/a Dorpsstraat 44, tel.5199636

Tarieven bijzondere diensten
Iedereen die voor het volle streefbedrag van onze parochie meedoet met de parochiebijdrage wordt vrijgesteld van betaling voor een bijzondere dienst (uitvaart, jubileum, huwelijk). De tarieven voor bijzondere diensten worden vastgesteld door het bisdom. Degene die aan de parochiebijdrage minder betaalt dan het streefbedrag, betaalt voor een bijzondere dienst het door het bisdom vastgestelde tarief min de som van zijn parochie -bijdragen van de laatste vijf jaar. Huwelijksviering: Indien het aanstaand bruidspaar korter dan drie jaar samenwoont, dan wordt de parochiebijdrage van de ouder die in de regio Alphen (Baarle-Nassau, Chaam, Alphen, Riel en Ulicoten) het hoogste bedrag aan parochiebijdrage betaalt mee verrekend. Het bruidspaar moet zelf via de penningmeester van de desbetreffende parochie een schriftelijke verklaring kunnen overleggen van de hoogte van het bedrag.


Interparochiële Caritas-instelling

In onze parochie is nog een caritas-instelling. Caritas-instelling betekent eigenlijk: liefdadigheidsinstelling. In vroegere tijden werd er door de Ulicotense mensen geld geschonken aan caritas met de bedoeling om hun mensen in nood financieel te helpen. Dit geld werd /wordt beheerd door enkele mensen uit Ulicoten, die door de bisschop zijn benoemd (caritas bestuur). In latere jaren werd de groep diakonie opgericht met de bedoeling; hulp aan mensen dichtbij en veraf. Deze twee groepen zijn nauw met elkaar verbonden en verschillende mensen van caritas zijn ook in beide groepen werkzaam. Wij als caritas-instelling hebben (na lang beraad) besloten om het geld dat indertijd geschonken is door de Ulicotense mensen ook daadwerkelijk te reserveren voor Ulicotense mensen in nood.


Contactpersoon: Piet Dirven
Dorpsstraat 62

Tel. 06-42431322